loadingimg

Wczytuję dane...
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Regulamin
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez firmę J&S Joanna Samek z siedzibą w Marszowicach 262, 32-420 Gdów, posługującą się numerem NIP 683-189-61-14 i REGON 121538734. Regulamin ten określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę J&S Joanna Samek sprzedaży. Użyte w niniejszym regulaminie sformuowania J&S Joanna Samek, FORQUAD oraz FORQUAD.PL są tożsame.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym FORQUAD.PL, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a właścicielem sklepu firmą J&S Joanna Samek, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym FORQUAD.PL lub portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są równoznaczne.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez FORQUAD.PL jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego FORQUAD.PL oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym FORQUAD.PL lub na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego FORQUAD.PL oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

8. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego FORQUAD.PL.

9. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
• przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
• za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera.

10. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Jeśli Klient życzy sobie otrzymac fakturę w formie papierowej powinien o tym fakcie poinformować Sprzedawcę bezzwłocznie po złożeniu zamówienia.

11. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

12. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa FORQUAD.PL do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

14. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail uważana będzie za prawidłowo doręczoną.

15. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: J&S Joanna Samek, Marszowice 262 , 32-420 Gdów lub elektronicznie na adres sklep@forquad.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji FORQUAD.PL traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
16. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika, podczas zakupów na stronie internetowej: http://FORQUAD.PL.

17. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

18.Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
• wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie FORQUAD.PL i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedającego,
• dokonuje akceptacji regulaminu sprzedaży sklepu internetowego FORQUAD.PL,
• wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

19. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

20. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy FORQUAD.PL.

21. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy FORQUAD.PL.

22. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym FORQUAD.PL należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

23. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

24. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Sklep FORQUAD.PL oraz Grupę Allegro , danych osobowych Klienta - w celu wypełnienia Ankiety oceny procesu składania zamówienia. Ankiety oceny realizacji zamówienia oraz Ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

25. Wszystkie towary zawarte w dziale promocje,wyprzedaże oraz outlet są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
DOSTAWA
27. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym FORQUAD.PL oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

28. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

29. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik firmy kurierskiej i podawany jest do wiadomości Klienta przez pracowników sklepu FORQUAD.PL przed dostawą towaru do Klienta.

30. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

31. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

32. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

33. Odbiór przesyłki dostarczonej za pośrednictwem kuriera wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

34. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), Klient nie powinien jej odbierać. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem mailowym sklep@forquad.pl oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej UPS. Rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego szkody jest możliwe wyłącznie w przypadku kompletnego i prawidłowo wypełnionego protokołu szkody UPS zawierającego szczegółowy opis dostrzeżonego uszkodzenia przesyłki.

35. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych) po jej rozpakowaniu, należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.

36. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zapisów, zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych sprzętu powstałych podczas transportu, jak również zgłoszenia dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane jako reklamacje związane z dostawą sprzętu. Powyższe nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień kupującego przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
37. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można pobrac pod adresem: http://files.forquad.pl/documents/oou.pdf) należy wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@forquad.pl.

38. 14-sto dniowy termin przyjęcia zwrotu, liczy się od dnia wydania rzeczy.

39. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-sto dniowego terminu,
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

40. Część produktów dostępnych w sklepie internetowym FORQUAD.PL posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 10 dni od doręczenia sprzętu.

41. Kompletny towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

42. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

43. Koszty odesłania towaru w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący.

44. Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Klientowi dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym FORQUAD.PL oraz przez portal internetowy Allegro.pl (umowa zawarta na odległość).
REKLAMACJE
45. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

46. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem sklep@forquad.pl. Po wysłaniu zgłoszenia mailowego Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

47. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA, który przyspiesza realizację zgłoszenia serwisowego.

48. Reklamowany towar należy dostarczyć do serwisu Sprzedającego. Adres wysyłkowy sprzętu zostanie potwierdzony po zgłoszeniu reklamacji. Reklamacje nalezy zgłaszać na adres sklep@forquad.pl

49. Zaleca się by każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

50. Przydzielony numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

51. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do serwisu Sprzedawcy.

52. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

53. Odbiór reklamowanego sprzętu od Sprzedającego następuję wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

54. Wszystkie towary oznaczone jako gratis (1 gr) podlegają tylko 14 dniowej gwarancji rozruchowej.

55. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

56. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).

57. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.